Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals Museumaktiviteiten, optredens van het Trompetterkorps, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven


(Klik hier voor de toekomstige reünies)

Terugblik op de 46e Reünie Stichting Marechaussee Contact

Datum: 11-10-2007

Op 11 oktober 2007 werd de 46e Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum "De Molen" in Harskamp.

* * * * Klik hier voor een foto-impressie van deze dag * * * *

Bijna 400 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze Reünie bij te wonen.

De voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, brigade-generaal b.d. Jack Vlaming, opende de reünie om 10.40 uur met een korte toespraak.

SMC Reunie 2007 voorzitter
voorzitter Jack Vlaming

Hij heette de speciale genodigden en de deelnemers namens het bestuur van harte welkom. Fijn om te zien dat er zo'n belangstelling is voor dit jaarlijkse evenement. Helaas zijn er enkele trouwe bezoekers door ziekte verhinderd en zijn er ook enkele collegae / vrienden in het laatste jaar overleden. De voorzitter vroeg de aanwezigen staande tijdens een minuut stilte allen te gedenken die ons in het laatste jaar en het verdere verleden zijn ontvallen.

SMC Reunie2007 krans 1
foto: Eric Boom/SMC

Op hetzelfde moment werd te Apeldoorn door de heren Kreling en Helmendach namens de SMC een krans gelegd bij het monument voor de ingang van de KW III kazerne. Na deze plechtigheid vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

SMC Reunie 2007 krans 2
foto : Eric Boom/SMC

Hij memoreerde dat op 24 oktober 1977 te Buren voor notaris J.C. Schattenkerk verschenen de heren: J. de Wit, H.G. Poels, W. de Kok, I.J.P. Keijzer, C. Moerkerken, J. Steffens,
J. Jansen, A.J. van den Kerkhof en W.H.M. Geertsen. Deze comparanten verklaarden dat op 26 oktober 1975 was besloten een vriendenkring van het Wapen der Koninklijke Marechaussee te stichten. Ter verwezenlijking van dat doel wilden zij een Stichting in het leven roepen met de naam: Stichting Marechaussee Contact. Onze Stichting is derhalve deze maand 30 jaar oud! Volgend jaar wil het bestuur op gepaste wijze deze mijlpaal vieren, ruim van te voren zullen de begunstigers daaromtrent worden geïnformeerd. De voorzitter sprak zijn dank en erkenning uit in de richting van deze oprichters en was zeer ingenomen met het in de zaal aanwezig zijn van 2 van de oprichters: de heren Keijzer en Poels en met de aanwezigheid van een 10-tal begunstigers met aanmeldingsnummer onder de 250. Met een applaus onderstreepten de aanwezigen de waardering voor betrokkenen.

De Stichting biedt volgens de voorzitter voor velen een platform om elkaar weer te ontmoeten en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ons zo geliefde Wapen. Zeer onlangs hebben we de 6000ste begunstiger mogen verwelkomen, de heer P. Brussen uit Elst. Het aantal nog in ons midden zijnde begunstigers bedraagt thans ongeveer 3500. Sommigen hebben in de loop der jaren om allerlei redenen de contributie opgezegd, verreweg het grootste deel van deze 2500 personen is echter overleden. Haast niet voor te stellen. Velen hebben we nog zo helder op ons netvlies staan!

Er is in deze 30 jaar veel in ons Wapen veranderd. De voorzitter memoreerde daarbij onder andere aan de enorme groei vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw, het opschorten van de dienstplicht, het worden van vierde krijgsmachtdeel en het grote aantal vredesmissies. Al die jaren heeft de SMC u via ons blad op de hoogte kunnen houden van deze ontwikkelingen. Sinds kort hebben we daarvoor ook het medium van onze website. Het blad en de website vullen elkaar goed aan. In Marechaussee Contact wordt relatief gezien meer aandacht aan het verleden besteed, de website kan zich meer richten op het heden. Dankzij dit medium kan veelal al op de dag zelf met tekst en foto’s worden stilgestaan bij een evenement of een in de pers verschenen artikel. Velen hebben de weg naar onze site inmiddels gevonden. De voorzitter sprak zijn erkentelijkheid uit naar de heren Gerard ter Mors en Roel Bouwman en al diegenen die hen bijstaan om dit te kunnen realiseren. Speciaal memoreerde hij daarbij de heer Fred Klijndijk, die tijdens vakantieperiodes van onze webmaster zorgt voor het actueel houden van onze website.

Ter aanvulling op de vorig jaar en in MC gegeven informatie, stond de voorzitter stil bij de huidige stand van zaken met betrekking tot het museum. Er is inmiddels besloten dat er één hoofdvestiging voor de militaire musea komt, de locatie daarvan wordt Soesterberg. Museum klein.jpgDaarnaast zullen er 5 sub-vestigingen bestaan, één daarvan is ons museum te Buren. Defensie heeft schriftelijk CKMAR beloofd, dat er niet getornd zal worden aan de collectie van Van Houten. Aangezien het overgrote deel van de collectie met gelden van Van Houten is aangekocht, lijken de donkere wolken boven ons museum te zijn verdwenen.

In het augustusnummer van MC heeft de voorzitter aangestipt dat wij op zoek zijn naar collegae die ons willen gaan helpen met het mede organiseren van bijeenkomsten en herdenkingen. Alhoewel er al enige reacties zijn ontvangen, heeft het bestuur van de SMC nog geen bindende afspraken kunnen maken. Wij zoeken concreet begunstigers die ons willen helpen met het voor onze Stichting organiseren van (deelname aan): de jaarlijkse nationale 4 mei herdenking te Amsterdam, de jaarlijkse herdenking van het Englandspiel te Den Haag, de jaarlijkse 5 mei viering te Wageningen en de jaarlijkse Veteranendag te Den Haag. Tevens zoeken wij collegae die reünies voor specifieke missiegebieden willen gaan organiseren. Het is dankbaar werk! De voorzitter sprak de wens uit dat deze oproep toch tot positieve reacties zal leiden.
 
Sinds 1 januari 2007 worden de verjaardagskaarten en condoleanceberichten verstuurd door mevrouw Scholte. Naadloos zijn de werkzaamheden door haar overgenomen. Uit de reactie van velen blijkt dat dit door de SMC gemaakte gebaar nog steeds zeer op prijs wordt gesteld. Namens allen sprak de voorzitter ook jegens haar zijn dank uit.
Na het een ieder toewensen van een fijne dag en het uitspreken van een speciaal woord van dank aan de echtparen Gras, Van der Landen en Smit voor het zo voortreffelijk organiseren van deze reünie gaf hij het woord aan de heer Roel Gras.

SMC Reunie 2007 roel gras
voorzitter Reüniecommissie Roel Gras

Na het doen van mededelingen van huishoudelijke aard door Roel Gras kwamen de gesprekken van vroeger weer op gang. Velen hadden zelfs de moeite genomen hun oude fotoalbums mee te nemen om samen met anderen weer eens de herinneringen op te halen.

SMC Reunie 2007 vroeger
toen was het zo dat.........

Voor de aanwezige stands was veel belangstelling. Aanwezig waren o.a. de stands van de SMC, van het Museum, en Fonds Sociale Zorg.

SMC Reunie 2007 museumstand
stand van het Marechausseemuseum

Ondertussen werden op een groot scherm enige KMar wervingsfilms uit de oude doos vertoond.

Na hun nuttigen van een voortreffelijke warme hap en nog wat napraten, liep ook deze 46e Reünie weer ten einde.

* * * * Klik hier voor een foto-impressie van deze dag * * * *

Foto's : Roel Bouwman/SMC 


Overzicht overige reünies die geweest zijn:

20-6-2019: SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019
22-5-2019: Contactdag Badhoevedorp2019
24-4-2019: Bezoek aan het PIT museum in Almere, woensdag 24 april 2019
20-3-2019: SMC contactdag woensdag 20 maart 2019
01-11-2018: 57e AR Harskamp
13-9-2018: Werk in goede handen (BIGA)
01-7-2018: 14e Nederlandse Veteranendag met zon overgoten (SMC)
26-6-2018: Reünie Boerma/Plaizier
23-5-2018: SMC bijeenkomst Badhoevedorp
25-4-2018: Bezoek DAF museum
24-4-2018: Bezoek aan het PIT museum in Almere, 24 april 2019
22-3-2018: Reünie Vereniging Marechaussee Contact (RVMC) bijeen
22-3-2018: SMC-contactmiddag 2018
02-11-2017: SMC-reünie ... iets minder deelnemers maar zeer sfeervol
06-10-2017: Veel hemelwater op Veteranendag KMar
22-6-2017: Zeer warme reünie Boerma/Plaizier
17-5-2017: Contactdag SMC Badhoevedorp
20-4-2017: Contactdag Overloon
13-4-2017: Terugblik Reünie KMar-recherchebijstand Amsterdam
23-3-2017: Terugbllk op contactmiddag 23 maart 2017
27-10-2016: Terugblik op de Algemene Reünie 2016
23-6-2016: Terugblik Reünie van Indiëgangers (“Boerma / Plaizier” / MP III) 23 juni 2016
25-5-2016: Terugblik gezellige contactmiddag Badhoevedorp
13-4-2016: Terugblik bezoek EODD
10-3-2016: Contactdag Buren
10-3-2016: Terugblik contactmiddag Buren
29-11-2015: Terugblik AR
02-10-2015: Veteranendag Marechaussee 2015
11-6-2015: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
20-5-2015: Terugblik contactmiddag Badhoevedorp
16-4-2015: Terugblik SMC-contactdag Koning Willem III-kazerne 16 april 2015
12-3-2015: Terugblik contactmiddag SMC Buren
22-11-2014: MFO-KMar reünie
30-10-2014: Terugblik op feestelijke 53e Algemene Reünie SMC
03-10-2014: Gecombineerde Veteranendag en Contactdag KMar 200 jaar
03-10-2014: Veteranendag KMar met feestelijk tintje / Algemene reünie SMC 2014
10-9-2014: Terugblik SMC-Contactdag in museum 'Bevrijdende Vleugels' in Best
19-6-2014: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
14-5-2014: Unieke locatie SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'
10-4-2014: Terugblik reünie 'Carib' in museum KMar
10-4-2014: Reünie Caribisch Gebied, Suriname en Haïti
13-3-2014: SMC-Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
13-3-2014: Terugblik SMC Contactmiddag Buren 2014
17-10-2013: Terugblik 52e Algemene Reünie SMC
04-10-2013: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013
13-6-2013: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
15-5-2013: Terugblik SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'
14-3-2013: Terugblik SMC Contactmiddag Buren 14 maart 2013
17-11-2012: Terugblik MFO-KMar Reünie
11-10-2012: Terugblik 51e Algemene Reünie SMC
28-9-2012: Terugblik Veteranendag KMar 2012
06-9-2012: Terugblik Reünie Caribisch Gebied
14-6-2012: Terugblik Indië Reünie 'Boerma Plaizier' / MP III
06-6-2012: Terugblik SMC Contactdag 'Huis Doorn'
25-4-2012: Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'
12-4-2012: SMC-Surinamereünie in Buren
08-3-2012: Terugblik SMC Contactdag Buren 8 maart 2012
07-3-2012: Evaluatie / Enquete Algemene Reünie 2011
13-10-2011: 50e Algemene Reünie SMC
30-9-2011: Terugblik Veteranendag KMar 2011
03-9-2011: 24e Nationale dodenherdenking Roermond
25-6-2011: SMC aanwezig bij zevende Veteranendag
23-6-2011: Terugblik SMC Contactdag Bronbeek 2011
16-6-2011: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
25-5-2011: Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'
05-5-2011: Terugblik Defilé Wageningen 5 mei 2011
28-4-2011: Terugblik Contactdag SMC op KW-III
15-4-2011: Adopteer een monument - St. Victorschool bij monument KW-III
14-4-2011: Terugblik Suriname-reünie oud-marechaussees in Museum KMar
12-4-2011: Reünie Surinamegangers
17-3-2011: Terugblik SMC Contactmiddag Buren
31-12-2010:
30-11-2010: Terugblik SMC contactdag Overloon
03-11-2010: Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'
14-10-2010: 49e Algemene Reünie SMC
24-9-2010: 11e Veteranendag Koninklijke Marechaussee
04-9-2010: Nationale dodenherdenking Roermond
05-7-2010: Veteranendag 2010
10-6-2010: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
27-5-2010: Terugblik Contactmiddag SMC Badhoevedorp 2010
26-5-2010: Plechtigheid bij monument KW-III Apeldoorn
21-5-2010: Diplomauitreiking en beëdiging studenten KMar
22-4-2010: Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'
31-3-2010: Reünie Surinamegangers
25-3-2010: Groene reünie voor allen uit 1964
15-3-2010: Kosovo Reünie
11-3-2010: Terugblik op Contactmiddag Buren
29-10-2009: Terugblik Contactdag KMA Breda
01-10-2009: Terugblik op 48e Algemene Reünie SMC
01-10-2009: 48e Algemene Reünie SMC
26-9-2009: Open Huis Koninklijke Marechaussee
25-9-2009: Tweede lustrum Veteranendag KMar
27-6-2009: Nationale Veteranendag 2009
11-6-2009: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
04-6-2009: Terugblik op contactdag Den Helder
14-5-2009: Terugblik Contactmiddag Amsterdam, 2009
10-5-2009: Jaarlijkse dodenherdenking in Katwijk aan de Maas
05-5-2009: Terugblik op Defilé Wageningen 5 mei 2009
04-5-2009: Herdenking Englandspiel
16-4-2009: Terugblik Reünie Surinamegangers 2009
28-3-2009: Reünie ONS/PWA in maart 2009
12-3-2009: Terugblik op Contactdag Buren 2009
10-1-2009: Reünie lichting 79-1 dpl
16-10-2008: Terugblik op 47e Reünie SMC
26-9-2008: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2008
06-9-2008: Terugblik Herdenking Roermond
28-6-2008: Nationale Veteranendag 2008
22-6-2008: Militair Treffen in Buren
19-6-2008: Terugblik donateursconcert Trompetterkorps
12-6-2008: Terugblik Reünie Boerma-Plaizier
15-5-2008: Terugblik Contactmiddag Amsterdam/Schiphol
05-5-2008: Terugblik Defilé Wageningen 2008
04-5-2008: Terugblik herdenking Englandspiel
24-4-2008: Terugblik Veenhuizen
10-4-2008: Reünie Surinamegangers
28-3-2008: Reünie UNPROFOR/UNPF
13-3-2008: Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
28-9-2007: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee, vrijdag 28 september 2007
26-9-2007: Nationale Taptoe in teken van Nederlandse Veteraan
18-9-2007: Erecouloir Prinsjesdag 2007
18-8-2007: Reünie kamergenoten 61-4 (ber)
01-7-2007: Veteranendag 2007
14-6-2007: REüNIE “BOERMA-PLAIZIER” / MP III
09-5-2007: Contactmiddag Amsterdam
05-5-2007: Wageningen 5 mei 2007
04-5-2007: Aanvraag kaarten nationale herdenking op vrijdag 4 mei 2007
04-5-2007: Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei 2007
04-5-2007: HERDENKING GEVALLENEN “ENGLANDSPIEL”
27-4-2007: Reünie Identiteitsgroep Steenrode Baretten
19-4-2007: Terugblik Reünie ex-dienstplichtigen KMar aan de Koning Willem III-kazerne
11-4-2007: Terugblik op Reünie Surinamegangers
28-3-2007: Terugblik op Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
01-2-2007: Paleis Soestdijk
28-1-2007: Activiteiten in het Legermuseum
31-12-2006: Geeft Acht! Het militaire genre in de negentiende eeuw
02-12-2006: Terugblik op jaarconcert Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee
30-11-2006: Beerman-soos
21-11-2006: Bezoek aan het LIBERTY PARK in Overloon
18-11-2006: Inloopdagen militair-historische foto’s en voorwerpen
04-11-2006: Marechaussee Schiphol opent haar deuren
28-10-2006: 70 Jaar Marechausseemuseum
19-10-2006: Terugblik op : Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006 Groningen
14-10-2006: De Gelderse Politiedag 2006, Thema: Burgers in Blauw
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006 Zuid-Holland Zuid
14-10-2006: Landelijke Politiedag Noord-Holland Noord
13-10-2006: Opheffing brigade Nijmegen / Reünie
29-9-2006: Terugblik op : Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2006
19-9-2006: Erecouloir Prinsjesdag 2006
16-9-2006: Reünie en sluiting brigade Ede
16-9-2006: Terugblik op: Veel Hollands glorie te zien op Stationsweg
23-6-2006: Reünie brigade Twente
19-6-2006: Terugblik op : Reünie Boerma-Plaizier
03-11-2005: Informatieve contactmiddag Groningen Airport Eelde
18-11-0000: Terugblik Contactdag SMC Hoek van Holland
05-11-0000: Terugblik op bezoek aan het Museum van de Belgische Politie'

(Klik hier voor de toekomstige reünies)

 

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!